top of page

Diensten

02. Hippisch Recht

Hippisch Recht of als het om paarden gaat ...

Het hippisch recht omvat alle juridische aspecten omtrent paarden, en pony’s, en de personen die bij paarden betrokken zijn : eigenaars, ruiters, dierenartsen, trainers, …

 

Steeds tracht ik de partijen rond de tafel te brengen om via onderhandelingen tot een minnelijke regeling te komen. Indien dit niet mogelijk is, of niet is aangewezen, sta ik u deskundig bij in de gerechtelijke procedure. Een gerechtelijke procedure is tijdrovend en kost geld. Koper én verkoper vertoeven maanden in onzekerheid en dit vaak wat het lot van een "levend wezen" betreft. De rechtbank stelt vaak een gerechtsdeskundige aan met als opdracht het dier te onderzoeken en zijn bevindingen nopens eventuele gebreken in een schriftelijk verslag weer te geven. De 'in het ongelijk' gestelde partij loopt het risico niet enkel de aankoopprijs te moeten (terug)betalen maar ook alle kosten die het paard met zich meebracht sinds de verkoop tot het einde van het proces, alsook alle proceskosten (kosten dagvaarding, expertise en rechtsplegingsvergoeding) 

Voorkomen is beter dan genezen; met een schriftelijke overeenkomst en een hieraan voorafgaand veterinair onderzoek kunnen veel problemen worden voorkomen. Leidraad bij de aankoop van een paard is dat de verkoper een meldingsplicht heeft om hem gekende gebreken onmiddellijk kenbaar te maken, terwijl op de koper een onderzoeksplicht rust die weliswaar begrensd wordt doordat hij mag betrouwen op door de verkoper gedane mededelingen.

 Wet betreffende de koopvernietigende gebreken

De paardenwereld is een harde wereld waarmee vaak al eens wat geld gemoeid is en waarbij als eens een loopje genomen wordt met de eerlijkheid. Heel dikwijls zag ik mensen die op goed vertrouwen een paard kochten en die achteraf tot de vaststelling kwamen, bedrogen te zijn geweest. Het paard gaat na enige tijd mank lopen, het blijkt ernstige gezondheidsproblemen te hebben of het voldoet gewoon niet aan de verwachtingen. Je kan je voorstellen wat een drama dit teweeg brengt op financieel vlak, maar ook op emotioneel vlak, wanneer je aan dit paard gehecht bent geraakt.

Niet het 'gemeen recht" inzake verborgen gebreken is van toepassing. Voor paarden kan enkel een vordering wegens verborgen gebreken worden ingesteld voor de gebreken opgesomd in de wet van 25 augustus 1885 houdende de herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken, thans het KB van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop en ruiling van huisdieren (gewijzigd bij KB van 11.1.2009). Dit is een zeer specifieke reglementering met eigen procedurevoorschriften en ook zeer korte termijnen. Bij paard, ezel, muilezel of muildier zijn enkel malleus (kwade droes) en infectueuze anemie als koopvernietigende verborgen gebreken of ziekten erkend.

Deze specifieke reglementering geldt niet voor stalgebreken zoals luchtzuigen, kribbebijten, weven, of aandoeningen zoals ademhalingsproblemen, een pony dat een paard lijkt te zijn, Hoefkatrol, hoefbevangenheid,  OCD, COPD, peesblessures, cornage, artrose, staart-en manen/zomereczeem.

Toch zijn er ook voor deze andere problemen acties mogelijk ten aanzien van de verkoper, mogelijkheden die al verschillend zijn naar gelang U al dan niet als particulier kocht of verkocht.

Wet betreffende de Consumentenbescherming van 1 september 2004

De wet betreffende de Consumentenbescherming - van 1 september 2004 - is van toepassing alwaar paarden tot consumptiegoederen worden gerekend, ingevolge waarvan een particuliere koper een zeer grote bescherming geniet wanneer hij aankoopt van een professionele verkoper. 

Kocht U als particulier een paard van een professionele verkoper dan geldt er een vermoeden dat elk gebrek dat zich binnen de 6 maanden na de levering voordoet, er reeds was ten tijde van de levering.

Werd de verkoop gesloten tussen twee particulieren of twee professionelen, of verkocht een particulier aan een professioneel, dan geldt de wet op de consumentenkoop niet.

Het is van belang in elke concreet geval aan te tonen dat er een probleem aanwezig was bij en ten tijde van het afsluiten van de verkoop.

Het initiatief ligt bij de koper! De koper zal in geval van betwisting de burgerlijke rechtbank moeten vatten om uitspraak te doen als een regeling in der minne niet mogelijk blijkt.

Leer van de Wilsgebreken; dwaling of bedrog 

Naast de niet-conforme levering zou de verkoop ook kunnen worden vernietigd op grond van de leer van de wilsgebreken zoals 'dwaling' of 'bedrog'.

Schade veroorzaakt door je paard

Een ander veel voorkomend probleem doet zich voor wanneer je paard in al zijn vrolijkheid een letsel toebrengt aan de hoefsmid, de paardentandarts of aan omstaanders. Paarden kennen zelf het einde van hun kracht niet en kunnen ook nogal wat materiële schade veroorzaken aan goederen, zoals stallen, voertuigen enz.

Of, wat een leuke buitenrit moest worden, verandert plots in een nachtmerrie omdat jij en je paard betrokken zijn in een verkeersongeval. Wie zal dat betalen? Wie is (burgerlijk) aansprakelijk? Heb je een verzekering voor je paard? Is je paard verzekerd via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (de "familiale")?

mister.png

“Wie pleit om een paard behoudt de staart."

Onze werkwijze

Dus vooraf streef ik ernaar partijen toch rond de debattafel te brengen in de filosofie dat een slechte overeenkomst mogelijks toch beter is dan een goed proces dat lange tijd kan aanslepen en waarvan de uitkomst altijd onzeker is. Maar als ook dat niet mogelijk is sta ik U graag deskundig bij in een gerechtelijke procedure.

In functie van de bewijsproblematiek wordt best niet gedraald met het instellen van een vordering voor de rechtbank.

Mijn werkterrein omslaat niet enkel paarden en al diegene die bij het hippisch gebeuren zijn betrokken, maar ook andere dieren zoals honden, katten ... die ziek blijken te zijn of waarmee het op één of andere manier fout is gelopen.

Wat mag u verwachten van het Aalsters Advocatenkantoor?

Ervaring en expertise - Het Aalsters Advocatenkantoor heeft reeds jarenlange ervaring in hippisch recht. 

Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in hippisch recht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van zijn voorkeurmaterie. 

Ethiek - Vertrouwelijkheid staat centraal in de relatie met uw advocaat. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.

Bereikbaarheid - Niets irritanter dan een trage respons in dringende materie. In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.

Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Meer info over hippisch recht gewenst? 

Neem contact op

Voor meer informatie over alles in verband met hippisch recht kan u mij altijd vrijblijvend contacteren of kan u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak, kom langs en krijg een antwoord op al uw vragen. Een persoonlijk aanpak staat bij mij centraal. 

bottom of page