top of page

Diensten

05. Bemiddeling

Bemiddeling

Bevindt u zich in een conflict met een familielid, uw huisbaas of een buur? Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoekt, dat aanvaardbaar is voor iedereen.

Een rechtszaak leidt vaak tot een onherstelbare breuk in relaties, vooral wanneer het gaat over een conflict met familieleden. Bemiddeling is een constructieve en vreedzamere oplossing.

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen, waardoor het vaak foutief gebruikt wordt. Het optreden van bv. ombudsmannen bij (overheids)bedrijven, bedrijfsorganisaties, ziekenhuizen, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, in fiscale zaken en schuldenbemiddelaars situeert zich binnen andere contexten dan de hier beschreven en wettelijk geregelde bemiddeling.


Bemiddeling in de zin van het Gerechtelijk wetboek is een gestructureerde procedure, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. Deze procedure kan door de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast.

Hoe werkt een bemiddelaar? 

Een bemiddelaar begeleidt partijen in conflict en helpt hen om samen tot een oplossing te komen, buiten het gerecht om. De betrokken partijen gaan samen rond de tafel zitten. De bemiddelaar faciliteert de gesprekken. Hij of zij luistert naar de belangen van elkeen, past communicatietechnieken toe om de dialoog op gang te brengen en moedigt de partijen aan om samen een oplossing uit te werken.  De bemiddelingsovereenkomst kan door de rechter worden gehomologeerd waardoor deze de uitvoeringskracht van een vonnis krijgt.

Wat is een goede bemiddelaar? 

Qua vakkundigheid en competenties mag men ervan uitgaan dat eenieder die de titel van erkend bemiddelaar draagt, de rol gedegen kan en zal opnemen. Daartoe heeft die persoon immers de nodige examens moeten afleggen, de kwalificaties moeten voorleggen en de deontologische code moeten onderschrijven.

Wat kenmerkt een goede bemiddelaar?

  • onafhankelijk

  • onpartijdig

  • neutraal

  • is expert in het begeleiden van het proces

  • informeert doch geeft geen advies

  • neemt geen standpunt in

  • beslist niet

  • moedigt de partijen aan om samen oplossingen uit te werken

  • is meerzijdig partijdig d.w.z. betrokken met éénieder die rechtstreeks of onrechtstreeks in het conflict ‘zit’

Wat mag u verwachten van het Aalsters Advocatenkantoor?

Ervaring en expertise - Het Aalsters Advocatenkantoor heeft reeds jarenlange ervaring in bemiddelingen.

Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in bemiddeling zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het kader van deze materie. 

Ethiek - Vertrouwelijkheid staat centraal in de relatie met uw advocaat. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.

Bereikbaarheid - Niets irritanter dan een trage respons in dringende materie. In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.

Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Meer info over bemiddeling gewenst? 

Neem contact op

Voor meer informatie over alles in verband met bemiddeling kan u mij altijd vrijblijvend contacteren of kan u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak, kom langs en krijg een antwoord op al uw vragen. Een persoonlijk aanpak staat bij mij centraal. 

bottom of page