top of page

Diensten

04. Erfrecht

Het erfrecht

Het erfrecht of erfenisrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Het woord erfrecht kan ook gebruikt worden in de betekenis van het concrete recht van iemand om iets concreets te erven, bijvoorbeeld het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid. 

Ordes en graden

Het Belgisch erfrecht onderscheidt diverse ordes

 1. de descedenten (kinderen, kleinkinderen, ...);

 2. de broers en zussen (zijverwanten)

 3. de ascedenten (ouders, grootouders)

 4. de overige zijverwanten (ooms, tantes, neven en nichten);

 5. de staat, indien geen van voorgaande aanwezig is of alle erfgenamen de erfenis hebben verworpen.

Een begunstigde, is iemand die binnen zijn orde de dichtstbijzijnde graad heeft. Een graad is typisch een generatiesprong. De kinderen van een overledene zijn graad 1 en zijn kleinkinderen zijn graad 2. Indien binnen de orde één begunstigde aanwezig is, krijgt deze begunstigde alles. Zelfs indien ook in de volgende orde iemand met dezelfde graad bestaat. Concreet betekent dit dat hoewel de broer en de enige zoon van een overledenen dezelfde graad hebben, het toch enkel de enige zoon is die zal erven. de zoon staat immers in een hogere orde dan de broer.

Binnen één orde kan er evenwel sprake van plaatsvervanging zijn. Stel dat een persoon kinderloos sterft en zijn nalatenschap naar zijn broer en zijn zus gaan; Dan is het zo dat als ook de broer reeds overleden is, zijn helft van de nalatenschap over zijn kinderen verdeeld kan worden. De zus krijgt dan pas de volle erfenis, als ook haar andere broer geen kinderen had.

Vanaf orde 3 gebeurt er een 'kloving'. De erfenis wordt dan in twee gesplitst: een deel gaat naar de vaderlijke tak en een deel gaat naar de moederlijke tak.

Een overlijden, wat gebeurt er nu? 

Een overlijden van een dierbare is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Naast het verdriet en de vele dingen die moeten geregeld worden, maakt ook een erfenis veel los bij de betrokkenen.

Een erfenis kan op twee manieren worden afgehandeld:

 • Op basis van een testament

 • Op basis van wettelijke verdeling

In het eerste geval bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. In het tweede geval is er geen testament en bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat hen toekomt.

Het Aalsters Advocatenkantoor kan u bijstaan

 • wanneer er een conflict dreigt over de verdeling van een erfenis

 • wanneer u de verdeelstaat betwist

 • Wanneer er veel erfgenamen zijn en de situatie complex is

 • ...

Waarom het Aalsters Advocatenkantoor kiezen?

Uw advocaat kan zowel bij het plannen van de nalatenschap als na het overlijden, wanneer de erfenis verdeeld moet worden, een belangrijke adviserende rol spelen. Vooraleer naar de rechtbank te trekken zal getracht worden de zaak in der minne te regelen.

Wanneer de situatie blokkeert of escaleert kan uw advocaat door middel van een dagvaarding de vereffening en verdeling vragen aan de rechtbank. Afhankelijk van de complexiteit van de kwestie zal het vervolg van de procedure korter of langer zijn.

Conflicten over de erfenis kunnen heel divers zijn. Mogelijk is er een vermoeden dat één of meerdere van de erfgenamen al eerder een substantieel bedrag verkregen heeft. Kan dit in rekening gebracht worden om de verdere verdeling evenwichtig te laten verlopen? De discussie kan ook gaan over het al dan niet verwerpen van de nalatenschap. Soms zijn er teveel schulden en is het beter om een nalatenschap te verwerpen. 

Wat mag u verwachten van het Aalsters Advocatenkantoor?

Ervaring en expertise - Het Aalsters Advocatenkantoor heeft reeds jarenlange ervaring in erfrecht. 

Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in erfrecht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 

Ethiek - Vertrouwelijkheid staat centraal in de relatie met uw advocaat. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.

Bereikbaarheid - Niets irritanter dan een trage respons in dringende materie. In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.

Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Meer info over erfrecht gewenst? 

Neem contact op

Voor meer informatie over alles in verband met erfrecht kan u mij altijd vrijblijvend contacteren of kan u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak, kom langs en krijg een antwoord op al uw vragen. Een persoonlijk aanpak staat bij mij centraal. 

bottom of page