top of page

Diensten

06. Bewindvoering

Beschermingsstatuten ; van bewindvoering tot zorgvolmacht : Bescherming in al haar deelaspecten 

De nieuwe wet inzake bewindvoering is sinds 1/09/2014 van kracht onder de titel 'De wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuw beschermingsstatuut die strookt met de menselijke waardigheid."

Er is nog maar één enkel statuut, 'bewindvoering' en geen 'verlengde minderjarigheid' of 'voorlopige bewindvoerder' meer. 

De wet bestaat uit een gerechtelijk en buitengerechtelijk luik en de minst ingrijpende vorm geniet steeds de voorkeur waarbij pas naar de gerechtelijke bescherming wordt overgegaan als de buitengerechtelijke niet voldoende is of niet mogelijk.

Het gerechtelijk luik is 'maatwerk' waarbij de vrederechter controleert waarvoor de persoon in kwestie bescherming nodig heeft. Hiervoor overloopt de vrederechter 19 handelingen die met de "persoon' te maken hebben en 17 handelingen die het beheer van zijn 'geld en goederen' betreffen.

Tot slot stelt de vrederechter zich de vraag of 

- deze persoon wel nog iets kan, maar niet alleen; dan wijst hij bijstand van een bewindvoerder aan. 

- een persoon kan niets meer; dan zal de bewindvoerder in de plaats van de persoon optreden en hem vertegenwoordigen.

Elke particulier of instelling (WZC, RVT enz.) kan bij ons terecht met zijn of haar vragen over gerechtelijke en buitengerechtelijke bescherming.

Gerechtelijke Bescherming : Bewindvoerders

We worden ouder, we leven langer, de vergrijzing neemt toe. Allen worden we vroeg of laat geconfronteerd met een medemens of familielid dat dementerend is, alzheimer heeft, mentaal of fysiek niet meer in staat is zichzelf te behelpen.

Eenieder zal al eens hebben gedacht hoe het later met hem of haar verder moet mocht hij niet meer voor zichzelf kunnen instaan. Volstaat een volmacht bij de bank ten voordele van een kind of familielid ? Wat is de waarde van een volmacht van iemand die reeds dementerend is? Hoe vaak komt het niet tot familieruzies wanneer één kind over een volmacht beschikt waardoor hij het volledige vermogen van zijn zorgbehoevende ouder(s) kan beheren zonder controlemogelijkheid door de andere kinderen. Wat als er geen familie is. Het aanstellen van een professioneel bewindvoerder kan veel kommer en kwel voorkomen. Enerzijds handelt de bewindvoerder onder toezicht van de Vrederechter, zijn de vermogens duidelijk gescheiden en alle inkomsten en uitgaven traceerbaar.

De vrederechter kan beschermingsmaatregelen voorzien zowel voor wat de persoon zelf betreft, als wat zijn goederen betreft. Hij kan ook een bewindvoerder over de persoon én over de goederen benoemen. 

De zorgvolmacht - buitengerechtelijke lastgeving

De wet biedt ook de mogelijkheid om vooraf Uw eigen lot in handen te nemen en te bepalen wie Uw vermogen zal beheren mocht U hiertoe zelf niet meer in staat zijn door middel van een zorgvolmacht die een 'voorzorg' is die wordt genomen. Deze treedt in werking als de lastgever zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zijn belangen - tijdelijk of definitief - zelf te behartigen. (ook verkwisting kan een aanleiding zijn). De lasthebber kan enkel beslissingen nemen die overwegend het 'vermogen' betreffen en dus niet de persoon (vb kan niet beslissen over een medische behandeling/ geen testament opstellen..). De volmacht kan zeer gedetailleerd worden uitgewerkt of zeer algemeen zijn.

De verklaring van voorkeur

In de voorkeursverklaring bepaal je wie bij voorkeur je bewindvoerder of je vertrouwenspersoon wordt als je in de toekomst onbekwaam zou worden. Deze verklaring wordt afgelegd voor de vrederechter van je woon- of verblijfplaats of voor een notaris en kan steeds worden herroepen, zolang men niet wilsonbekwaam is. De verklaring van voorkeur is dus geen testament, want ze krijgt uitwerking tijdens het leven op het moment dat men wilsonbekwaam wordt.

Zorgplanning 

Men kan ook aan "zorgplanning" doen, waarbij de "persoonlijke" zorg van een persoon wordt uitgewerkt. Hierbij worden door de wilsbekwame in een voorafgaande wilsverklaring richtlijnen uitgewerkt voor medische verzorging en beslissingen met betrekking tot zijn persoon voor het geval deze persoon in de toekomst niet meer zelf in staat zou zijn om zijn wil te uiten.

In deze context zijn mogelijk: 

  • Een levenstestament dat niets te maken heeft met het klassieke 'testament' dat pas uitwerking krijgt na het overlijden van een persoon.

  • Een negatieve voorafgaande wilsverklaring waarbij men als patiënt schriftelijk vastlegt of toestemming wordt gegeven tot welbepaalde behandelingen, keuze die de artsen moeten respecteren. De wilsverklaring moet de geweigerde handelingen duidelijk omschrijven en het geniet de voorkeur deze aan een onafhankelijke getuige te overhandigen (bv huisarts)

  • De wilsverklaring inzake euthanasie 

  • Het aanduiden van een vertrouwenspersoon met als taak de arts te informeren over de wil van de patiënt

  • Verklaring voor orgaandonatie

  • Wilsbeschikking teraardebestelling

  • Schenking van het lichaam aan de wetenschap

Wat mag u verwachten van het Aalsters Advocatenkantoor?

1. Het eerste overleg en duiding van de situatie 

Er wordt een telefonische afspraak gemaakt met het oog op een persoonlijke ontmoeting. Tijdens dit onderhoud bespreken wij samen met u wat de taak van een  bewindvoerder zoal inhoudt of wat de gevolgen zijn van een buitengerechtelijke bescherming en op welk tijdstip de zorgvolmacht in werking zal treden. Bewindvoering is ‘maatwerk” dat tijdens de volledige duur van het bewind kan worden aangepast volgens de noodwendigheden die zich stellen.

 

2. Notariële zorgvolmacht of verzoekschrift aanstelling bewindvoerder - Noodzaak van een medisch verslag 

Indien er nog geen medisch verslag beschikbaar is, moet dit eerst worden opgevraagd om bij het verzoekschrift strekkende tot aanstelling van een bewindvoerder te voegen.

Dit is ook wenselijk bij een notariële zorgvolmacht om latere discussies uit te sluiten.

Nadat het verzoek strekkende tot aanstelling van een bewindvoerder is ingediend volgt een uitnodiging van de Vrederechter om samen voor hem te verschijnen, of indien de te beschermen persoon immobiel is kan ter plaatse worden gegaan.

 

3. Informatievergaring en opstellen van het aanvangsverslag

De bewindvoerder contacteert de beschermde persoon en zijn onmiddellijke omgeving. Zo kan de beschermde persoon zijn situatie duidelijk in kaart worden gebracht. 

Na de nodige hulp te hebben opgelijst kan deze ook effectief en praktisch worden georganiseerd.

Binnen de 6 weken na diens aanstelling wordt door de bewindvoerder een aanvangsverslag opgemaakt dat zowel aan de rechtbank als aan de door de rechtbank aangeduide personen wordt overgemaakt, waaronder veelal de beschermde persoon zelf en de vertrouwenspersoon.

4. Evalueren van de financiële situatie – aanpassen waren nodig

Nadat er zicht is op de samenstelling van het patrimonium kunnen de nodige acties worden ondernomen waarbij wordt gedacht aan: 

 

  • Het afsluiten van bijkomende verzekeringen zoals hospitalisatieverzekering, verifiëren van de familiale verzekering/brandverzekering indien nodig etc.

  • Er wordt geverifieerd of de beschermde persoon alle tegemoetkomingen ontvangt waarop hij recht heeft.

  • In overleg met de familie en de vrederechter kunnen onroerende goederen worden verhuurd of verkocht, dit alles mits de nodige machtigingen.

5. Jaarlijkse evaluatie en controle via het jaarlijks verslag . 

 

Jaarlijks verantwoordt de bewindvoerder zijn beheer middels een verslag waarin hij een transparant overzicht geeft van alle inkomsten, uitgaven en rekeningsaldi van de beschermde persoon.

Meer info over bewindvoering gewenst? 

Neem contact op

Voor meer informatie over alles in verband met bewindvoering kan u mij altijd vrijblijvend contacteren of kan u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Maak een afspraak, kom langs en krijg een antwoord op al uw vragen. Een persoonlijk aanpak staat bij mij centraal. 

bottom of page